Castellano Català
INSCRIPCIO

Afegir mitjançan's arxiu jpg o pdf copia del DNI i capçalera de l’última nòmina del treballador o el document 036 i darrer rebut d’autònoms, en el cas de ser autònom. Per els aturats, afegir copia del DNI i copia del full de demanda d’ocupació del OTG. (Per afegir aquestos arxius, incloure'ls al apartat Arxiu d'aquest formulari.)

Data
DNI
NISS
Nom
Cognoms
Telefon
E-mail
Data de naixement
Estudis
Adreça:
CP i localitat
Empresa on treballa
CIF
CCC
Sector
Arxiu
Comentaris

   

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

FORMACIÓ TERRES DE L'EBRE, S.L., informa els Usuaris que acompleix amb la vigent normativa de protecció de dades (LOPD), i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i la resta de normativa de desenvolupament en el seu àmbit competencial.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, FORMACIÓ TERRES DE L'EBRE, S.L., només recull les dades estrictament necessàries per oferir els seus serveis.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per aquest motiu que FORMACIÓ TERRES DE L'EBRE, S.L., es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi a les websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, FORMACIÓ TERRES DE L'EBRE, S.L.anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb prou antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT


Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades personals (LOPD), i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de l’empresa que gestioni l’esmentada informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÚÈNCIES VOLUNTARIETAT

S’informa els usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho precisin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en les diverses websites, relatius a serveis prestats per l’empresa, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular FORMACIÓ TERRES DE L'EBRE, S.L., podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.


INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, pel que fa a les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en la paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada,acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, adreçada a la següent adreça:

FORMACIÓ TERRES DE L'EBRE, S.L.
CARRER D'AMPOSTA, 50. CP:43500 TORTOSA (TARRAGONA).
PROTECCIÓ DE DADES A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació professional via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a FORMACIÓ TERRES DE L'EBRE, S.L., a l’adreça indicada o a l’apartat de Contacta.

Formacio Terres de l’Ebre, S.L.   ·   Tel.: +34 692 661 805– 657 244 730  ·   info@ebreformacio.net
Avis Legal